Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop. Zo zorgt de AVG onder andere voor: Versterking en uitbreiding van privacy rechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

Reikwijdte

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de Stichting Care4homecare en haar vaste drie onderaannemers ten behoeve van de verlening van haar zorg (Care4homecare Neuromodulatie B.V. en Care4homecare MSBL B.V.) worden verwerkt.

Herkomst

Care4homecare ontvangt van u persoonsgegevens wanneer u er voor kiest om van onze producten en diensten gebruik te maken, contact met ons opneemt of op andere wijze gegevens aan ons doorgeeft. Het is ook mogelijk dat Care4homecare persoonsgegevens verkrijgt buiten u om, bijvoorbeeld van een andere zorgverlener. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. Ons uitgangspunt is dat wij alleen gegevens van u verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Care4homecare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van gegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • Persoonsgegevens
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • e-mailadres
 • Bijzondere persoonsgegevens
  • Medische gegevens
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Beveiliging

Care4homecare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@care4homecare.nl.

Website

 • Care4homecare verzamelt bezoekers statistieken voor de optimalisatie van haar website.
 • Het laatste octet van het IP-adres heeft Care4homecare gemaskeerd.
 • Care4homecare respecteert “volg-me-niet” (DoNotTrack) wanneer u deze aan heeft staan in uw browser.
 • Care4homecare maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics - cookies.

Doeleinden van verwerking

Ons uitgangspunt is dat wij alleen gegevens van u verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming

Care4homecare maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Care4homecare) tussen zit.

Bewaartermijn

Care4homecare bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan. De persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van uw medisch dossier, alsook recepten, worden in beginsel 20 jaar door Care4homecare bewaard (volgens art. 454 Wgbo en Geneesmiddelenwet).

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Care4homecare verstrekt uw gegevens aan derden indien dit nodig is binnen het kader van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten deze kaders zal Care4homecare uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Care4homecare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care4homecare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Care4homecare.nl

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of het melden van klachten

Heeft u vragen of klachten over de omgang met uw persoonsgegevens? U kunt onze Privacy Officer bereiken via het e-mailadres privacy@Care4homecare.nl, of per post via Care4homecare t.a.v. Privacy Officer, postbus 54, 5530  AB Bladel. Daarnaast heeft Care4homecare een Functionaris Gegevensbescherming ingesteld. Wilt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer J. Mentink, dan is deze te bereiken via fg@mosadex.nl. Tevens wil Care4homecare u er op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.