Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het doel van deze wet is om uw privacy te waarborgen en te beschermen tegen ongewenste en onrechtmatige inbreuk hierop.

Zo zorgt de AVG onder andere voor: versterking en uitbreiding van privacy rechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties; en uniforme bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

Reikwijdte

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door de Stichting Care4homecare en haar vaste drie onderaannemers ten behoeve van de verlening van haar zorg (Care4homecare Neuromodulatie B.V., Care4homecare MSBL B.V. en Care4homecare Palliatieve Zorg B.V.) worden verwerkt.

Als patiënt heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met een (of meer) van deze drie entiteiten. De entiteiten zijn daarom ieder aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Zowel de Stichting Care4homecare als deze drie entiteiten hebben een eigen verantwoordelijkheid te handelen in overeenstemming met de AVG, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en andere toepasselijke wetgeving.

Herkomst

Care4homecare ontvangt informatie van u wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van onze producten en diensten, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft. Het is ook mogelijk dat Care4homecare persoonsgegevens verkrijgt buiten u om, bijvoorbeeld van een andere zorgverlener. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd. Ons uitgangspunt is dat wij alleen gegevens van u verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij afhankelijk van uw opgave verwerken:

 • Persoonsgegevens
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • fLocatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over gelieerde websites van Care4homecare
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bijzondere persoonsgegevens
  • Medische gegevens
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Beveiliging

Care4homecare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@care4homecare.nl.

Doeleinden van verwerking

Ons uitgangspunt is dat wij alleen gegevens van u verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Care4homecare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het beantwoorden van uw vragen en/of opmerkingen over onze diensten en producten;
 • Voor het aanbieden van onze dienstverlening op verzoek van u of uw zorgverlener (uitvoering contract en de WGBO);
 • Voor het verbeteren van onze websites en inzicht in het gebruik hiervan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Care4homecare maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Care4homecare) tussen zit.

Bewaartermijn

Care4homecare bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het verwezenlijken van de doeleinden, tenzij een langere bewaringstermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan. De persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van uw medisch dossier worden in beginsel 15 jaar door Care4homecare bewaard (volgens art. 454 Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Care4homecare verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Zij verstrekt persoonsgegevens enkel aan derden als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Care4homecare blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw reeds verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Care4homecare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u te sturen. Hieronder kunt u het aanvraagformulier ‘Inzageformulier medische gegevens’ downloaden, waarna u het kunt invullen en met de juiste documenten aan ons kunt toesturen per reguliere mail.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Care4homecare
De Weegschaal 14
5215 MN ’s-Hertogenbosch

 

Mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of het melden van klachten

Heeft u vragen of klachten over de omgang met uw persoonsgegevens? U kunt onze Privacy Officer bereiken via het e-mailadres privacy@care4homecare.nl, of per post via Care4homecare, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 77, 5201 AB ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast heeft Care4homecare een Functionaris Gegevensbescherming ingesteld. Wilt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer J. Mentink, dan is deze te bereiken via fg@mosadex.nl.

Tevens wil Care4homecare er u op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.